Ze względu na aktualnie bardzo zmienną sytuację na rynku cen złota, bezpośrednie zamówienia Tel. 519359321 lub kontakt@mennicadolnoslaska.pl przyjmujemy od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Poza tymi godzinami możliwe jest przesyłanie nam wyłącznie zapytań poprzez nasz formularz kontaktowy, na które odpowiemy w następnym dniu roboczym.
waluta:  
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1
Postanowienia wstępne


Sklep internetowy Mennica Dolnośląska Dariusz Pyszczyński, dostępny pod adresem internetowym kontakt@mennicadolnośląska.pl, prowadzony jest przez Dariusza Pyszczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mennica Dolnośląska Dariusz Pyszczyński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6121230340, REGON 383491120. 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

 
§ 2
Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

wersja dla spółek z o.o. i spółek akcyjnych

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mennica Dolnośląska Dariusz Pyszczyński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6121230340, REGON 383491120.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kontakt@mennicadolnoslaska.pl
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. Zadatek - dodatkowe zastrzeżenie umowne, zgodnie z którym podczas zawierania umowy jedna ze stron wręcza drugiej określoną sumę pieniędzy. Ma ona zabezpieczać przed zerwaniem umowy i być formą odszkodowania w takim wypadku.


§ 3
Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Gdańska 3c/4 59-700 Bolesławiec
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@mennicadolnoslaska.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 519 359 321
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 36102021370000920202229581
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze od godz. 8.00 do 17.00.


§ 4
Wymagania techniczne

 

       Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień 
       na Produkty, niezbędne są:

       a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
       b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
       c. włączona obsługa plików cookies,
       d. zainstalowany program FlashPlayer.
 

§ 5
Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych oraz walucie EURO ( cena 1 EURO jest ceną średnią zakupu waluty w NBP w chwili dodania produktu do koszyka) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT dla produktów objętych tym podatkiem).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.


§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych ;imię , nazwisko , adres zamieszkania ,adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5.  

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 

      W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.


§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

       1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
       a) przesyłka kurierska,
       b) odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Jaworzyńska 65, 59-220 Legnica.
 
       2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
       a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy, 
       b) płatności elektroniczne, 
       c) wpłata gotówki w punkcie odbioru w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 
       3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
       4. Mając na uwadze zmienność kursów cen złota (cena ustalana na giełdach), Mennica Dolnośląska zastrzega sobie prawo do jednostronnej rezygnacji
           z przeprowadzenia transakcji zakupu złota inwestycyjnego w każdej postaci i formie płatności.
           Po rezygnacji leżącej po stronie Mennicy Dolnośląskiej z wykonania transakcji – wszelkie środki wpłacone przez Kupującego na konto Mennicy Dolnośląskiej
           zostaną zwrócone w całości i bez potrąceń w ciągu 48 godzin od zaksięgowania transakcji lub przekazania gotówki w siedzibie Sprzedającego.
           Formę zwrotu (numer konta lub miejsce przekazania gotówki) ustalają strony transakcji za obopólną zgodą. Zwrot następuje w walucie wykonania transakcji zakupu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
       a) płatności gotówką do 1 tys. Złoty- pieniądze należy przekazać Sprzedającemu do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia ( w miejscu i czasie ustalonym przez
           Strony transakcji), od 1 tys. złoty Klient zobowiązany jest dokonać płatności  w terminie 2 godzin w siedzibie sprzedawcy lub innym miejscu po wcześniejszych
           ustaleniach od chwili złożenia zamówienia - brak wpłaty w określonym czasie powoduje anulowanie zamówienia.
       b) Płatność przelewem tradycyjnym ( przelew internetowy , przekaz bankowy lub pocztowy) -do 1 tysiąca Złotych płatność należy wykonać w ciągu 24 godzin a
           przekroczenie tego terminu powoduje anulowanie zamówienia. W sytuacji dokonania zakupu przekraczającego wartość 1 tys. Złotych ,Klient jest zobowiązany do         
           dokonania zapłaty całości kwoty lub 20 % zadatku szybkim przelewem typu ELIXIR ( pozostałe 80% po wpłacie 20% zadatku, nie później niż w ciągu 24 godzin )- brak
           opisanej formy zapłaty skutkuje anulowaniem całości zamówienia. 
       c) Płatności elektroniczne TPAY-zgodnie z cennikiem i na zasadach podanych przez operatora płatności. 
       4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem
            ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
       5.
       a) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
       b) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich
            Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

       6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
       a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne  - od dnia uznania na  rachunku bankowym Sprzedawcy (sposób płatności
            opisany w § 9 pkt.3 b)).
       b) W przypadku płatności gotówką od chwili przekazania prze Klienta na rzecz Sprzedającego środków pieniężnych zgodnie z § 9 pkt.3 a).
       7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O
            gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
            składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
       8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma  możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości 
            do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
       9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
       a) po spełnieniu warunków opisanych w § 9 pkt.
       3a) i
       b) do 14 dni roboczych (lub zgodnie z ustaleniami między stronami -Sprzedającym i Kupującym).
       10.  Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i Unii Europejskiej.
       11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi 
            pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
            chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
       12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8.  Skutki odstąpienia od Umowy:

       a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
       b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
           Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
           z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
       c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument 
           wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
       d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności
           od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
       e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
           Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
       f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym
          trybie odesłany pocztą.
       g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,       
          cech i funkcjonowania Produktu.
       9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym  trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu,
           będzie się znajdować   w opisie Produktu w Sklepie.
      10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
       a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
           zindywidualizowanych potrzeb,
       b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 
            zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
       c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
       d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
            spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
       e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
           terminu  do odstąpienia od Umowy,
       f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
       g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
           dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
       h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
           zostało otwarte po dostarczeniu,
       i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
       j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed       
          upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
   

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 1. 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

       a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji
           Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
       b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
           Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
           Konsumentem a Sprzedawcą. 
       c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
           (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
           Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

       a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane 
            osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
       b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
           wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
       4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
       5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży
           skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 

§ 14
Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies oraz przetwarzanie danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Nie pokazuj więcej tego komunikatu